L'estudi EUDAIMON dona suport a l'eficàcia i el cost-utilitat del programa Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) com a tractament complementari per a pacients amb fibromiàlgia

Actualment, no existeix cap tractament curatiu per a la fibromiàlgia, però sí que s'han desenvolupat diferents intervencions farmacològiques i no farmacològiques que han demostrat beneficis per a reduir els seus símptomes i augmentar la qualitat de la vida dels pacients. La fibromiàlgia afecta aproximadament al 2-4% de la població, amb major prevalença en dones. I es caracteritza per dolor crònic als músculs i al teixit fibrós (lligaments i tendons) sense causa coneguda.

El programa MBSR és una intervenció basada en mindfulness creada pel centre mèdic de la Universitat de Massachusetts als Estats Units a finals dels anys 70 i que s'ha aplicat amb èxit en diferents malalties (trastorns d'ansietat i de l'estat d'ànim, problemes de dolor crònic, etc.). Actualment és un programa que s'ofereix de forma complementària al tractament habitual en multitud d'hospitals, clíniques i universitats arreu del món i compta amb centenars d'investigacions darrere que, en global, avalen la seva eficàcia en diverses condicions mèdiques. La intervenció busca que els pacients canviïn la manera de gestionar l'estrès a través de la pràctica d'exercicis d'atenció plena, ioga i consciència corporal; complementada amb explicacions sobre com habitualment fem front a les experiències difícils (com per exemple el dolor) i quin paper beneficiós pot tenir relacionar-se amb elles d'una forma més conscient i oberta. Es tracta d'una intervenció grupal (15 persones per grup, aproximadament), de freqüència setmanal (2,5 hores per sessió) durant 8 setmanes.

"L'eficàcia de MBSR per tractar diferents patologies ja ha estat estudiada prèviament amb resultats positius; en el cas de la fibromiàlgia, no obstant això, es requerien estudis metodològicament forts que poguessin ratificar els prometedors resultats que se li intueixen a aquesta intervenció en estudis previs de caràcter pilot. És per això que l'estudi EUDAIMON utilitza la metodologia d'un assaig clínic aleatoritzat i controlat amb una gran mostra de pacients amb fibromiàlgia, tot comparant el programa MBSR amb el tractament habitual, basat en la presa de fàrmacs, i també comparat amb una intervenció prèviament validada que combina educació sobre la fibromiàlgia i hipnosi (FibroQoL)", comenten els investigadors.

Durant un període de 12 mesos l'equip d'investigadors ha fet el seguiment dels 225 pacients inclosos en l'assaig; tant de la seva qualitat de vida i els símptomes de la malaltia, com del cost associat a l'ús dels serveis d'atenció sanitària i de medicaments, entre altres factors.

Pel que es refereix a l'eficàcia del programa MBSR, els resultats indiquen que els pacients amb fibromiàlgia millorarien de forma significativa tant en l'impacte de la malaltia com en altres símptomes secundaris (per exemple, ansietat i depressió, estrès o problemes cognitius) un cop acabada la intervenció en comparació amb els altres dos grups de l'estudi (FibroQoL i tractament habitual). Malgrat aquests resultats tan favorables just en acabar la intervenció, alguns d'aquests efectes es diluirien parcialment passats 12 mesos, el que relativitza la superioritat del programa MBSR a llarg termini respecte a un tractament de caràcter psico-educatiu com FibroQoL.

La hipòtesi amb la qual els investigadors treballen per donar resposta a aquesta pèrdua d'efectivitat a llarg terme, és que la freqüència i la qualitat de la pràctica autònoma d'exercicis de mindfulness devia davallar un cop la intervenció finalitzava, i que això devia minvar algunes de les millores aconseguides. Els autors subratllen la importància de trobar noves maneres d'afavorir la pràctica autònoma durant i després del tractament, com podrien ser les sessions de recordatori o l'ús d'aplicacions per a mòbil.

Per altra banda, l'anàlisi econòmica del programa MBSR, realitzat amb les dades del seguiment a 12 mesos, va mostrar que MBSR produiria un estalvi d'entre 800 i 1.000€ per pacient en comparació amb el tractament habitual, a més d'aconseguir una millora significativa en la qualitat de vida. En relació amb el programa FibroQoL, la reducció dels costos totals produïda per MBSR també seria significativa, d'entre 700 i 800€ anuals per pacient, si bé en aquest cas no s'aconseguiria una millora significativament superior en qualitat de vida. La reducció dels costos seria deguda, fonamentalment, a la reducció del nombre de visites als serveis d'atenció primària i dels dies de baixa laboral. En conclusió, aquests resultats donen suport al cost-utilitat de MBSR per a tractar pacients amb fibromiàlgia.

Malgrat la solidesa metodològica de l'estudi EUDAIMON, els investigadors són cauts i conscients de certes limitacions, com l'escassa representació masculina en la mostra utilitzada o l'elevada taxa d'abandonaments durant l'estudi (aprox. 30%). A més, indiquen que els resultats no són necessàriament extrapolables a tots els pacients amb fibromiàlgia ni a altres contextos, ja que existeixen diferències culturals i d'organització dels sistemes de salut en altres regions que podrien fer variar també els resultats. Els investigadors consideren clau per a futures investigacions que es trobin estratègies per augmentar l'adherència al programa MBSR i així afavorir el manteniment dels canvis que s'observen a curt termini.

"Tot i les limitacions que ens hem trobat durant l'estudi, creiem que el programa MBSR es postula com a intervenció eficient pel sistema de salut i amb resultats positius tant per la fibromiàlgia com per a altres afectacions que cursen amb dolor crònic. El següent repte és aconseguir que aquests resultats tan positius tinguin ressò en l'àmbit de gestió sanitària i es pugui implementar aquesta intervenció eficaç i eficient en els nostres hospitals, complementant així l'escassa efectivitat dels tractaments que actualment hi ha disponibles en fibromiàlgia i pal·liant els efectes d'una malaltia altament prevalent amb un elevat impacte personal, social i sanitari", conclouen els investigadors.

Els dos articles científics publicats s'emmarquen dins de l'estudi EUDAIMON, liderat pel Dr. Juan V. Luciano, i formen part de la tesi doctoral de l'investigador Adrián Pérez Aranda, sota la direcció del Dr. Luciano i del Dr. Albert Feliu Soler, tots ells membres del grup en Investigació Psicològica en Fibromiàlgia i Dolor Crònic (AGORA) de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu · Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Articles de referència

Notícies relacionades

Vols compartir aquesta notícia?