La importància del temps per abordar el tractament del Síndrome de Rett

La síndrome de Rett és un desordre greu del neurodesenvolupament que es caracteritza per una regressió en el desenvolupament neurològic. Els pacients presenten símptomes com trets autistes, problemes respiratoris i pèrdua de les capacitats adquirides, la parla, la comunicació no verbal, l'ús de les mans, i disfuncions orgàniques.

La malaltia s'origina per un malfuncionament de MeCP2, una proteïna que actua com a reguladora dels gens. Això provoca alteracions a nivell neuronal i afecta la funció de GABA, el principal neurotransmissor inhibidor en el cervell. Aquesta disfunció s'ha associat amb diferents trets característics de la malaltia de Rett.

Estudis anteriors han mostrat que restaurar la neurotransmissió GABAèrgica pot millorar parcialment la malaltia de Rett en models de ratolí. Tot i això, també és important explorar si el marc temporal de la malaltia té importància en el desenvolupament dels símptomes.

"El nostre equip de treball va voler analitzar per una banda si hi havia una relació directa entre les sinapsis GABAèrgiques i MeCP2. I per l'altra estudiar com i quan s'estaven produint les alteracions durant el desenvolupament" indica la Dra. Àngels García-Cazorla.

Els resultats de l'estudi mostren una relació directa entre la proteïna MeCP2 i l'expressió d'un tipus de receptors de GABA. En sistemes cel·lulars sense expressió d'aquests receptors GABA, quan es transfectava la proteïna MeCP2 humana, es podia detectar l'expressió dels receptors. Per contra quan es transfectava la proteïna MeCP2 mutada no hi havia expressió.

L'equip investigador també va observar que en ratolins presimptomàtics hi havia una expressió reduïda de parts del receptor GABA i el canal del clor KCC2. Aquests resultats posen de manifest el caràcter evolutiu de la malaltia: la seva base molecular és diferent segons el moment en què es troba, inclòs el període en el qual, fenotípicament, encara no es detecta.

Aquests resultats evidencien la importància de realitzar una intervenció precoç en el moment de detecció de la Síndrome de Rett, i de desenvolupar nous fàrmacs que millorin la modulació del receptor GABA per a poder usar en etapes clíniques inicials. És important posar atenció en el caràcter dinàmic de la malaltia en dissenyar teràpies, perquè el que és efectiu en un moment del curs d'aquesta potser no ho és en altre.

"Aquest estudi ens confirma allò que sospitàvem: la importància del marc temporal per abordar la simptomatologia de la malaltia, ja que els canvis que es produeixen depenen del temps i sobretot de les primeres etapes presimptomàtiques" comenta la Dra. Àngels García-Cazorla.

Article de referència

Oyarzabal A, Xiol C, Castells AA, Grau C, O'Callaghan M, Fernández G, Alcántara S, Pineda M, Armstrong J, Altafaj X, García-Cazorla A. Comprehensive Analysis of GABA A-A1R Developmental Alterations in Rett Syndrome: Setting the Focus for Therapeutic Targets in the Time Frame of the Disease. Int J Mol Sci, 21 (2) 2020 Jan 14

Aquests resultats evidencien la importància de realitzar una intervenció precoç en el moment de detecció de la Síndrome de Rett.

Vols compartir aquesta notícia?