Participa en la validació de l'escala CASC

L'escala Califòrnia Assessment of Stigma Change (CASC) és un instrument desenvolupat avaluar l'estigma social cap a les persones amb trastorns mentals.

“En el nostre context estem realitzant intervencions a la comunitat per tal de reduir l'estigma social i fins al moment hem utilitzat l'escala CAMI, però creiem que queda obsoleta respecte a tots els canvis que hi ha hagut en els últims anys amb relació a la salut mental. Amb la intenció de treballar millor l'estigma social associat a la malaltia mental a la comunitat, seria important tenir un instrument més apropiat i actual”. Comenten les investigadores del projecte.

El projecte desenvolupat per l'equip de recerca liderat per la Dra. Susana Ochoa té dos objectius; per una banda traduir i adaptar al castellà i al català l'escala CASC i per l'altra validar l'escala per avaluar l'estigma social cap a les malalties mentals.

Per fer-ho possible demana la col·laboració i participació de la població general adulta contestant les preguntes d'aquesta enquesta. La informació obtinguda serà de gran utilitat per conèixer més sobre la percepció de la salut mental.

Ajuda'ns a reduir l'estigma social associat a la malaltia mental

Vols compartir aquesta notícia?