Ampliat el termini per la presentació d'ofertes pels projectes de Compra Pública d'Innovació del PSSJD

S'ha ampliat el període de presentació d'ofertes pels projectes "Hospital Llibre de Subjeccions" i "Creació i implementació d'una plataforma digital per a la detecció, comunicació i intervenció en la població adolescent i adults joves que pateixen o tenen risc de patir un trastorn psicòtic" del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, fins al 30 de juny de 2020.

Hospital Llibre de Subjeccions

Creació d'un servei que garanteixi una atenció assistencial de qualitat i lliure de contencions mecàniques (CM) i químiques en tots els serveis del Parc Sanitari Sant Joan de Déu per tal de millorar la qualitat assistencial. Proposem desenvolupar un servei que faciliti als nostres dispositius d'hospitalització, la transició d'una atenció amb CM a una altra sense elles i que, alhora, garanteixi la seguretat dels pacients i del seu entorn a través de la compra d'un servei que desenvolupi les accions necessàries incloent el desenvolupament de tecnologia que faciliti l'adaptació i l'ús dels espais assistencials per a l'obtenció dels objectius del projecte.

Objectius del projecte

Objectiu general

Posada en marxa d'un nou model assistencial, que integri els recursos dels centres assistencials i del/dels adjudicatari/s dirigit a la població atesa en les àrees sociosanitària, salut mental i hospital general, amb la finalitat de millorar l'actual qualitat assistencial mesura en termes d'eficàcia, eficiència i seguretat.

Objectius específics

  1. Reduir l'ús de CM i químiques fins a obtenir pràcticament la seva total eliminació o obtenir un resultat tendent a 0 en els serveis assistencials de PSSJD implicats.
  2. Reduir el nombre de caigudes, especialment les que tenen com a conseqüència lesions greus en els serveis assistencials del PSSJD implicats.
  3. Reduir el nombre d'incidents per hetero o autoagressivitat en els serveis assistencials del PSSJD implicats.
  4. Augment dels índexs de qualitat de vida dels pacients atesos en els serveis assistencials del PSSJD implicats.
  5. Augment de la satisfacció dels pacients i les seves famílies amb l'atenció rebuda en els serveis assistencials del PSSJD implicats.
  6. Augment de la satisfacció en relació amb el maneig de l'agitació/dolor/caigudes del pacient dels professionals en els serveis assistencials del PSSJD implicats.

Consulta tot la informació del projecte sobre la Consulta al Mercat

Creació i implementació d'una plataforma digital per a la detecció, comunicació i intervenció en la població adolescent i adults joves que pateixen o tenen risc de patir un trastorn psicòtic

Es proposa generar un instrument capaç d'apropar els tractaments demostrats efectius a aquest segment de població i fidelitzar-lo, així com millorar i integrar els registres clínics i esdevenir un medi de comunicació eficaç entre pacients com a iguals, i entre professionals i pacients.

L'instrument haurà de combinar el format amigable i "gamificat" amb el rigor tècnic de les propostes de tractament, permetre la seva actualització periòdica i resultar de fàcil maneig i accessibilitat des de qualsevol plataforma digital.

Es pretén cercar una sinèrgia entre els coneixements tècnics respecte a les propostes de tractament basades en l'evidència i els coneixements tecnològics derivats de les TIC'S, per obtenir, en un format adaptat al segment de població a qui va dirigit, un instrument amb funcions preventives, informatives, terapèutiques i de comunicació.

Objectius generals del projecte

  1. Detectar precoçment els possibles casos de psicosi incipient en població general:
  2. Avaluar l'efectivitat de les noves TICs en el tractament de les persones amb Estat mental d'alt risc (EMAR) i un primer episodi psicòtic en:
  3. Avaluar l'efectivitat de les noves TICs en el suport a les famílies:
  4. Avaluar la satisfacció dels i les professionals amb les noves TIC pel tractament de persones amb EMARS o primers episodis psicòtics.

Consulta tot la informació del projecte sobre la Consulta al Mercat

El període s'ha ampliat fins al 30 de juny de 2020.

Vols compartir aquesta notícia?