Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027

L'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027 es concep com el marc de referència plurianual que permetrà assolir un conjunt d'objectius compartits per l'Estat i les CCAA. 

Servirà de referència per elaborar els plans estatals d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació, que inclouen les ajudes concretes per al desenvolupament i la consecució de l'Estratègia, i els Plans Regionals d'I+D+I. 

Està dissenyada, per tant, per a maximitzar la coordinació entre la planificació i programació estatal i autonòmica i per facilitar l'articulació de la política de R+D+I amb el programa marc de ciència i innovació de la UE, Horitzó Europa (2021-2027). 

Inclou activitats dirigides a solucionar els problemes causats per la COVID-19, de manera que mostra especial èmfasi en l'àrea de salut en els dos primers anys del pla (2021-2022).  

Principals novetats: desenvolupament d'una carrera investigadora basada en estàndards internacionals (tenure-track), programes estructurats en missions, reforçament dels ecosistemes d'innovació, augment de projectes tractors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, assegurar incentius fiscals adequats a la R+D+I adaptats a les empreses del sistema de ciència i innovació. 

Principals objectius: reforçar la col·laboració publico-privada, afavorir la transferència de coneixement, millorar la situació de personal investigador i de les institucions, potenciar la capacitat d'Espanya per atreure, recuperar i retenir talent o garantir l'aplicació del principi d'igualtat real entre dones i homes en la R+D+I. 

Es preveu duplicar la suma d'inversions pública i privada, fins a arribar a la mitjana europea en 2027 (des de l'1,24% del PIB en inversió en R + D + I del 2018, fins al 2,12% en 2027).

Documentació associada

Resum.

Document complet.

Servirà de referència per elaborar els plans estatals d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació, que inclouen les ajudes concretes per al desenvolupament i la consecució de l'Estratègia, i els Plans Regionals d'I+D+I. 

Vols compartir aquesta notícia?