“Hem vist que en models de ratolí la sobrealimentació durant la lactància s’associa alteracions en el metabolisme de l’adult”

La sobrealimentació durant la lactància en ratolins afecta el ritme circadiari hepàtic normal, que pot provocar alteracions metabòliques com l'obesitat i la diabetis tipus 2 en l'adult. Així ho conclou un article publicat a la revista Molecular Metabolism liderat per un equip de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

Malgrat una lleugera reducció de la prevalença de sobreprès i obesitat infantil en els darrers anys, al voltant del 41% dels nens i nenes espanyols entre 6 i 9 anys presenten sobrepès i/o obesitat, dades similars a Catalunya i de les més altes de la Unió Europa. A nivell mundial més de 41 milions de nens menors de 5 anys presenten sobrepès o són obesos. Aquestes dades tan alarmants, posen de manifest l'important desafiament en salut pública que representa el sobrepès al segle XXI.

L'obesitat i el sobrepès infantil són un factor de risc per altres malalties cròniques, com la diabetis tipus 2, les malalties cardiovasculars, alguns tipus de càncer, etc. i impacten negativament en la qualitat i l'esperança de vida de la població. Aquesta associació de factors ha estat l'objecte d'estudi de l'equip liderat pel Dr. Josep Jiménez-Chillarón, que ha desenvolupat un model murí per estudiar com l'obesitat primerenca afecta el seu desenvolupament metabòlic. Els ratolins criats en ventrades petites mostren un augment de l'obesitat pre-puberali una disfunció metabòlica en l'adult.

"El nostre model pretén aportar noves evidències que puguin vincular aquesta sobrealimentació neonatal amb els problemes en la funció hepàtica que presentaven els animals adults, i com a conseqüència l'efecte en el metabolisme dels lípids." comenta el Dr. Jiménez-Chillarón, cap del grup de recerca Malalties metabòliques d'origen pediàtric.

La regulació del ritme circadiari hepàtic paper clau en la regulació del metabolisme lipídic

Durant l'estudi es va observar que els ratolins amb obesitat primerenca presentaven una desregulació en els gens Period1-3 i Cryptochrome1-2 en l'edat adulta. Aquests gens estan lligats a la regulació del ritme circadiari hepàtic i condicionats per senyals dietètiques. La regulació del ritme circadiari hepàtic (molt rellevant metabòlicament) es comença a configurar durant la lactància, per aquest motiu diferències en el tipus i la composició de l'alimentació, podrien tenir conseqüències metabòliques importants a curt i llarg termini.

Davant d'aquesta situació, l'equip investigador va realitzar una intervenció dietètica temporal, limitant l'accés a l'aliment només durant 8 hores al dia. Com a conseqüència els ratolins van reduir el seu greix corporal i la concentració de triacilglicèrids en el fetge, sense que la ingesta global es veiés modificada. Aquestes millores metabòliques venien acompanyades d'una millor regulació dels gens del ritme circadiari hepàtic.

Aquest efecte suggereix que els gens Period1-3 i Cryptochrome1-2 podrien tenir un paper clau en el desenvolupament de l'esteatosi hepàtica, altrament coneguda com a malaltia del fetge gras, i el seu impacte en la salut de l'individu adult.

"A través dels nostres estudis hem proporcionat evidències que la sobrealimentació durant els primers 30 dies de vida, en ratolins, provoca alteracions en els gens del rellotge hepàtic, que tenen com a conseqüència una desregulació del metabolisme dels lípids i una acumulació d'aquests en el fetge. Aquesta situació és un factor desencadenant del desenvolupament de la síndrome metabòlic durant l'edat adulta." Explica l'equip investigador de l'estudi.

Aquests resultats posen de manifest la importància de realitzar intervencions dietètiques durant els primers dies i mesos de vida, per millorar la salut metabòlica i l'obesitat infantil, i així evitar la desregulació del ritme circadiari hepàtic i la seva afectació en el metabolisme  de l'adult.

"Els resultats observats en ratolins obren la porta a futurs estudis en humans per comprovar si realitzant intervencions dietètiques durant els primers dies o mesos de vida pot millorar la salut metabòlica en l'adult. La Dra. Marta Ramon-Krauel i el Dr. Carles Lerin estan explorant les possibilitats que ofereixen aquests resultats, tot buscant la translació a la pràctica clínica." conclou el Dr. Josep Jiménez.

Els resultats han estat publicats en la revista científica Molecular Metabolism, una de les de revistes més destacades dins del camp de l'endocrinologia i el metabolisme, amb la col·laboració d'investigadors i investigadores de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, el Moebius Research Ltd (Londres) i la Universitat de Barcelona.

Font d'informació

Ribas-Aulinas F, Ribo S, Parra-Vargas M, Fernández-Pérez A, Cebrià J, Guardiola-Perello M, Ramon-Krauel M, Lerin C, Diaz R, Kalko SG, Vallejo M, Díez-Noguera A, Cambras T, Jimenez-Chillaron JC. Neonatal overfeeding during lactation rapidly and permanently misaligns the hepatic circadian rhythm and programmes adult NAFLD. Mol Metab. 2021 Jan 7:101162. doi: 10.1016/j.molmet.2021.101162. Epub ahead of print. PMID: 33422644.

Les intervencions en l’alimentació durant els primers 30 dies de vida impacten en la funcionalitat dels gens Period1-3 i Cryptochrome1-2 involucrats en la regulació del ritme circadiari hepàtic.

Vols compartir aquesta notícia?