Un estudi revela una associació entre els trastorns mentals i la mortalitat prematura en la població catalana

Hi ha diverses evidències que suggereixen que les persones que pateixen de problemes de salut mental podrien tenir una esperança de vida significativament més curta, potser fins a uns 10 anys menys, en comparació amb la població en general.

A més a més, sembla que en els darrers temps s'ha observat un augment en el risc de mortalitat prematura en aquest grup de persones. Malgrat això, fins avui dia mai s'havia analitzat si la situació també es reproduïa al nostre territori i si els factors associats a un major risc eren els mateixos.

Un equip de recerca del Parc Sanitari Sant Joan de Déu · Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), format pels Drs. Josep Maria Haro i Beatriz Olaya i la bioestadística Maria Victoria Moneta, han analitzat les dades dels registres de salut dels pacients hospitalitzats i atesos en centres ambulatoris en la regió de Catalunya, per determinar si hi havia una associació entre els trastorns mentals i el risc de mort prematura i quins factors podien jugar un paper determinant.

“Els nostres resultats podem oferir una informació valuosa al nostre servei de salut, per engegar polítiques de salut pública molt més dirigides a aquest col·lectiu i disminuir la incidència de mort prematura". Comenta el Dr. Josep Maria Haro, Director de Docència, Recerca i Innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i coordinador del grup de recerca "Epidemiologia dels trastorns mentals i de l'envelliment" de l'IRSJD.

L'equip de treball ha analitzat les dades de més de 500.000 persones més grans de 18 anys ateses pel Servei Català de Salut entre l'1 de gener del 2005 i el 31 de desembre del 2016, diagnosticades amb almenys un dels següents trastorns de salut mental: esquizofrènia, trastorn de l'estat d'ànim, trastorn delirant, psicosi, ansietat, estrès, reacció d'adaptació o depressió.

El gènere i l'edat, dos dels factors associats

Els resultats indiquen que el risc de mortalitat està associada al gènere i l'edat de cada persona. En el cas dels homes el risc de mort prematura era superior al de les dones, i era major en les franges més joves.

"Creiem que aquesta diferència entre gènere s'explica, principalment, per factors psicosocials. En el cas dels homes hi ha una tendència a consultar menys els especialistes mèdics i compartir els seus problemes de salut mental, a causa dels estereotips de gènere i les barreres culturals. A més, els homes presenten un major risc de malalties cardiovasculars, associat tant en les persones amb trastorns mentals greus com amb la mortalitat. Aquests dos fets, entre altres, podria explicar la diferència entre homes i dones." Comenta la Dra. Beatriz Olaya, investigadora del grup "Epidemiologia dels trastorns mentals i de l'envelliment" de l'IRSJD.

L’equip investigador va observar que la mortalitat prematura variava segons l'edat. Les persones més joves (entre 18 i 31 anys) amb trastorns mentals tenien un major risc, que podria explicar-se a una major exposició de factors com el consum de substàncies, comportaments impulsius i pensaments suïcides.

Una anàlisi elaborada a partir de dades de salut de més de 10 anys

Aquest és el primer estudi fet sobre dades catalanes en el que s'analitza la mortalitat prematura associada a diferents trastorns mentals; aportant així més evidències científiques que reforcen aquesta associació i proporcionant informació valuosa per als sistemes públics de salut.

"A la nostra anàlisi, no sols hem inclòs els trastorns mentals greus, com l'esquizofrènia, sinó que també hem analitzat l'impacte de la mort prematura en aquells pacients amb trastorns mentals considerats menys greus, com ara l'ansietat. D'aquesta manera hem pogut fer una radiografia molt més completa del risc real." Comenta la Dra. Beatriz Olaya, primera autora de l'article.

L'estudi revela, per exemple, que en el cas del grup de pacients amb trastorns afectius, com l'ansietat o l'estrès, presentaven una taxa de mortalitat més alta que el grup amb depressió major. O la importància de tenir en compte la comorbilitat d'altres trastorns o patologies en els pacients amb trastorns de salut mental, per poder fer un abordatge molt més integral.

La identificació primerenca d'aquests grups més vulnerables i una intervenció adequada i personalitzada són claus per ajudar a reduir el risc de mort prematura. Per aquest motiu, és important poder oferir una cura integral de la salut mental per prevenir les malalties greus, millorar la qualitat de vida dels pacients i disminuir el risc de mort.

L'estudi liderat per investigadors del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu és el més complet que s'ha fet al sud d'Europa, i no sols ha analitzat les dades de persones amb diagnòstic de trastorns mental, sinó que també ha inclòs dades de persones amb trastorns mentals considerats menys greus, com els trastorns afectius o l'ansietat. Els resultats s'han publicat a la revista científica Psychiatry Research.

Article de referència

Olaya B, Moneta MV, Plana O, Haro JM. Association between mental disorders and mortality: A register-based cohort study  from the region of Catalonia. Psychiatry Res. 2023;320:115037-115037. IF:11,225. (Q1).

Font d’informació

Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i l'IRSJD revela una associació entre els trastorns mentals i la mortalitat prematura en la població catalana. Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

L’equip de treball ha analitzat més de 500.000 dades de pacients majors de 18 anys atesos pel Servei Català de Salut entre el 2005 i el 2016 diagnosticats amb determinats problemes de salut mental, la qual cosa permetrà oferir informació valuosa per engegar polítiques públiques adreçades a disminuir la incidència.

Vols compartir aquesta notícia?