The Foundation / Transparency portal

Contractor profile

The Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu has a system of purchasing and procurement to ensure free competition and transparency in its processes, and takes into account the assessment of sustainability criteria, including environmental, social and economic policies.

Tenders

Information about the open tenders

Co-creation of digital and collaborative resources · Resccue

RESCCUE4COVID is looking for an external organization to develop the collaborative and educational resources from the ideas that were generated in the co-creation sessions.

CONTACT FOR BUSINESSES

Proposals should be sent to the following email: carlota.saumell@sjd.es

Deadline for submission of offers: 31/05/2023

Reforma de la Llar Sant Joan de Déu: Un espai de referència per a l’atenció personalitzada al servei de la inclusió social a la Catalunya central (apliació termini) (only in catalan)

Descripció: El projecte, consistent en la reforma parcial de la Llar Sant Joan de Déu a Manresa, situada al c/ Saleses 14-16 de Manresa, inclou actuacions a l'ala sud-oest i l'ala sud-est de la planta primera i l'ala sud-oest de la planta segona. Es tracta d'una remodelació dels espais interiors de l'edifici, que actualment s'utilitzen com habitacions individuals sense bany, amb l'objectiu principal de transformar-les en allotjaments dotacionals que siguin facilitadors de processos d'adquisició d'autonomia de les famílies i persones acollides.

El projecte estarà subvencionat, d'acord amb la RESOLUCIÓ DSO/2055/2022, de 28 de juny (Línia 1), pel Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU d'acord amb l'Ordre i, tant, les propostes del licitadors s'hauran d'ajustar als seus principis i objectius, tal i com es detalla al Plec de Clàusules Administratives que regeix la present licitació provada i que es pot trobar adjunt a continuació.

Codi expedient: DDS008/22/000220

Els criteris d'assignació del present concurs vinculats a aquesta subvenció han quedat definit en el document de "clàusules administratives"

Data límit de presentació d'ofertes: dilluns 29 de maig de 2023, 17:00h

Lloc i horari de presentació d'ofertes: Dependències de la Fundació Germà Tomàs Canet, localitzades al carrer Sant Benito Menni, 2, C.P. 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00, i dilluns i dimecres de 15:00 a 17:00. Planta baixa Edifici Sant Agustí dins del recinte del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.

Documentació adjunta:

Objectiu: l'objectiu és la creació d'un espai de referència per a una atenció personalitzada al servei de la inclusió social a la Catalunya Central per a persones i famílies que es troben en situació d'exclusió residencial i sense llar.

Els vectors del projectes són:

 • Reorganitzar els espais residencials per obtenir allotjaments dotacionals de diferent composició per donar acollida a famílies de diferent nombre d'usuaris/es.
 • Mantenir un reduït nombre d'habitacions individuals per a persones que son dependents.
 • Millorar les condicions de l'envolupant, afegint un trasdossat amb aïllament per la part interior de les àrees d'actuació.

Resum

 • Codi: DDS008/22/000220
 • Títol: Contractació privada de les obres de la Llar Sant Joan de Déu: un espai de referència per a l'atenció personalitzada al servei de la inclusió social a la Catalunya central.
 • Import total: 1.261.183,31.€
 • Període d'execució: 20 de juny de 2023 a 15 de desembre de 2023.

Construcción de una sala blanca terapia génica - PIVIT (IU16-016824)

Acta de valoración de las ofertas de la licitación "Realización de las obras del Pediatric Infrastructures for Viral Therapy (PIVIT) a la planta 0 del nuevo Pediatric Cancer Center Barcelona del Hospital Sant Joan de Déu".

Acta


Descripción: Contratación privada de las obras de los laboratorios de producción de terapias avanzadas en la planta 0 del nuevo Pediatric Cancer Center Barcelona.  Esta obra incluye la realización de las obras del Pediatric Infrastructures for Viral Therapy (PIVIT), proyecto con número de expediente "IU16-016824" cofinanciado por el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, en el marco de la Convocatoria EMC/954/2019, de 9 de abril, para la realización de proyectos singulares institucionales que posibiliten la generación de investigación de excelencia, la atracción de talento y el desarrollo de actividades de transferencia de conocimiento y valorización, mediante la construcción, adquisición, habilitación o ampliación sustancial de edificaciones para infraestructuras de I+D.

Los criterios de asignación del presente concurso vinculados a estas subvención han quedado estableciedos en el Cuadro de características y el pliego de cláusulas administrativas.

(IU16-016824)

Fecha límite de presentación de ofertas: 27/01/2023 13:00h

Correos de presentación de ofertasesther.cabane@sjd.es y daniel.ibarz@sjd.es

Documentación


El objetivo principal de este proyecto es disponer de las condiciones de producción de vectores lentivirales para ser usados en condiciones terapeuticas, en especial en el objetivo de Inmunoterapia en pacientes pediátricos. Además del objetivo principal que se focaliza en pacientes pediátricos y en la capaciad de disponer de los medios de producción de viros, el proyecto aborda otros retos: (1) disponer de capacidad de producción celular, en concreto en relación a la manufactura de CARTs para IT y (2) dotar a la instalación de capacidad productiva variable, incluyendo la terapia celular.

 • Código: IU16-016824
 • Título: Construcción de una sala blanca terapia génica - PIVIT
 • Coste subvencionable total: 1.795.529,00 €
 • Ayuda concedida: 897.764,50 € 
 • Periodo de ejecución: 01/01/2020-30/06/2023
 • Investigadores principales: Dr. Manel Juan y Dra. Laia Alsina

4localHealth · Desarrollo herramientas de IA y segmentación

Dentro del marco del proyecto 4localHealth el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona abre el periodo de presentación de presupuestos para un servicio de Desarrollo herramientas de IA y segmentación.

Una herramienta (software) de segmentación y caracterización de los tejidos estudiados por diferentes técnicas de imagen médica (TC y/o RM). Esta herramienta debe permitir comparar los datos extraídos de la imagen médica en los distintos estudios (estudios diferentes o únicos, con secuencias temporales).

El presupuesto destinado a esta partida es de 10.000 €

Fecha límite de presentación de ofertas: 15 días a partir de la publicación (07/12/2022)

CONTACTO PARA LAS EMPRESAS

 • Dr. Josep Munuera del Cerro · Jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona josep.munuera@sjd.es
 • Ángeles Molina Baena · Técnica del Área de Promoción y Gestión de Investigación de la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu angeles.molina@sjd.es

Estas compras se incluyen dentro de la actuación 1 "Mejora en la atención pediátrica basada en el big data de la imagen médica de obtención, procesamiento y almacenamiento de las muestras y datos derivados de pacientes" del proyecto 4LOCALHEALTH.


SOBRE EL PROYECTO 4LOCALHEALTH

El proyecto tiene como retos la mejora de la innovación asistencial y las infraestructuras necesarias, específicamente en el campo de la atención pediátrica, entre ellos mejorar el diagnóstico por la imagen que permitirá dar un salto adelante en la medicina personalizada.

Actualmente, el diagnóstico por la imagen tiene grandes limitaciones en cuanto a la cuantificación de los datos, por lo que disponer de datos estandarizados y cuantificables permitirá tomar decisiones más argumentadas y personalizadas, y como última instancia tendrá un impacto directo en la salud de los niños.

A través de este proyecto, el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona creará un gran repositorio de imágenes médicas tratadas que permitirá dar respuesta a las diferentes necesidades clínicas del hospital: pronóstico, planificación quirúrgica, cribado, etc.

Aquest contracte és cofinançat en el marc de l'operació PR15-019756 - Node d'imatge computacional pediàtrica (PEDIATRIC_ICON) del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 4locaLHealth de la convocatòria PRE/161/2019, d'1 d'agost, modificada per l'Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre, amb una subvenció d'un 50% de la despesa elegible amb càrrec al pressupost de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El projecte s'emmarca en l'estratègia RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació.

Factores sociales, de estilo de vida, comorbilidad física y factores genéticos como causas de depresión en una población envejecida (PI19/00088)

El objeto de este contrato es la realización del trabajo de campo y recogida de datos del proyecto "Factores sociales, de estilo de vida, comorbilidad física y factores genéticos como causas de depresión en una población envejecida" (PI19/00088).

CONTACTO PARA LAS EMPRESAS

Las propuestas deben enviarse a los siguientes correos: josepmaria.haro@sjd.es, beatriz.olaya@sjd.es y joan.domenech@sjd.es

Fecha límite de presentación de ofertas: 19/12/2022

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

4localHealth · Presentación de presupuestos para tres compras de equipamientos (only in spanish)

OFERTA FINALIZADA


PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

Una plataforma propia o una solución para el almacenamiento de datos primarios de investigación o secundarios, generados a partir del procesamiento de la imagen o de los algoritmos específicos.

El presupuesto destinado a esta partida es de 12.400 €

SERVICIO DE INTEGRACIÓN

Una propuesta de integración de plataformas cloud y herramientas propias de desarrollo de algoritmos IA con las bases de datos disponibles en el Hospital para la investigación en imagen médica. Debería incluirse tanto el soporte técnico como las necesidades tecnológicas para poder llevar a cabo la misma.

El presupuesto destinado a esta partida es de 25.000 €

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE IA Y SEGMENTACIÓN

Una plataforma de software que permita el desarrollo propio de algoritmos de IA en base a distintas técnicas de imagen médica (rx. simple, TC, etc.). El objetivo es desarrollar el pipeline de algoritmos para el estudio de las enfermedades cardiacas, oncológicas y vasculares.

El presupuesto destinado a esta partida es de 32.000 €

CONTACTO PARA LAS EMPRESAS

 • Dr. Josep Munuera del Cerro · Jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
 • Ángeles Molina Baena · Técnica del Área de Promoción y Gestión de Investigación de la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu

Fecha límite de presentación de ofertas: 15 días a partir del 02/11/2022

Estas compras se incluyen dentro de la actuación 1 "Mejora en la atención pediátrica basada en el big data de la imagen médica de obtención, procesamiento y almacenaje de las muestras y datos derivados de pacientes" del proyecto 4LOCALHEALTH.


SOBRE EL PROYECTO 4LOCALHEALTH

El proyecto tiene como retos la mejora de la innovación asistencial y las infraestructuras necesarias, específicamente en el campo de la atención pediátrica, entre ellos mejorar el diagnóstico por la imagen que permitirá dar un salto adelante en la medicina personalizada.

Actualmente, el diagnóstico por la imagen tiene grandes limitaciones en cuanto a la cuantificación de los datos, por lo que disponer de datos estandarizados y cuantificables permitirá tomar decisiones más argumentadas y personalizadas, y como última instancia tendrá un impacto directo en la salud de los niños.

A través de este proyecto, el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona creará un gran repositorio de imágenes médicas tratadas que permitirá dar respuesta a las diferentes necesidades clínicas del hospital: pronóstico, planificación quirúrgica, cribado, etc.

Aquest contracte és cofinançat en el marc de l'operació PR15-019756 - Node d'imatge computacional pediàtrica (PEDIATRIC_ICON) del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 4locaLHealth de la convocatòria PRE/161/2019, d'1 d'agost, modificada per l'Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre, amb una subvenció d'un 50% de la despesa elegible amb càrrec al pressupost de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El projecte s'emmarca en l'estratègia RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació.

Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental · CRETSAM (Realización de las obras de ejecución) (only in spanish)

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ · Execució dels lots 1 i 2 de les obres de Reforma de l'Edifici Pujadas del PSSJD per a la implantació del CRETSAM Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental.


Descripción: Realización de las obras de EJECUCIÓN DE LOS LOTES 1 Y 2 DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL EDIFICIO PUJADAS DEL PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU PARA LA IMPLANTACIÓN DEL "CRETSAM · CENTRE DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA EN SALUT MENTAL".

Correo de presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación de ofertas: antes de las 14:00 del día 17 de octubre de 2022

Documentación:

Archivo comprimido con toda la documentación


El objetivo del proyecto es la reforma completa y total de las plantas 1ª y 2ª del Edifici Pujades, en el entorno hospitalario del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat), donde los grupos de investigación en salud mental desarrollan su actividad. Este centro pretende mejorar el conocimiento sobre los problemas de salud mental, las causas, el diagnóstico, el tratamiento, el impacto social, y trasladar estos avances en el conocimiento a mejoras en la prevención y abordaje, para mejorar la salud y la calidad de vida de la población.

 • Importe concedido: 1.967.807 € (subvención 50%)
 • Código oficial: IU16-016625
 • Investigador principal: Dr. Josep Maria Haro Abad

Sistema de ayuda a la decisión clínica para la evaluación y predicción de enfermedad vascular cerebral pediátrica: Radiómica a partir de RM vascular e Inteligencia Artificial (Vasculómica) (only in spanish)

Descripción: Dentro del marco del proyecto Sistema de ayuda a la decisión clínica para la evaluación y predicción de enfermedad vascular cerebral pediátrica: Radiómica a partir de RM vascular e Inteligencia Artificial (Vasculómica) la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu abre el periodo de presentación de presupuestos para la contratación de Servicios dirigidos a empresas.

La Fundació de Recerca San Joan de Déu busca empresas que ofrezcan la programación de una plataforma que permita analizar estudios e integrar algoritmos de inteligencia artificial para el procesamiento de la imagen médica de angioRM.

El presupuesto destinado a esta partida es de 55.000,00 €, donde se tiene que incluir el coste del software y de su mantenimiento durante dos años.

Fecha límite de presentación de ofertas: 15 días a partir del 07/09/2022

Contacto para las empresas:

 • Josep Munuera del Cerro · jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Área de Investigación, Innovación y Calidad josep.munuera@sjd.es
 • Ángeles Molina Baena · Técnica del Área de Promoción y Gestión de Investigación de la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu angeles.molina@sjd.es

Sobre el proyecto

El proyecto tiene como reto desarrollar una plataforma de ayuda a la decisión clínica mediante la obtención de datos cuantitativos obtenidos a partir de imagen de angioRM.

El contratode servicios está subvencionado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), mediante el proyecto PI20/00296, modalidad Proyectos de Investigación en Salud de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020 y Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 y cofinanciado por la Unión Europea (a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo).

Antioxidantes y neuroprotección en un modelo animal pediátrico de cirugía extracorpórea: nuevos horizontes terapéuticos para disminuir el riesgo de lesión cerebral · PI20/00298 (only in spanish)

CLOSE

Descripción: Oferta para la compra de una máquina de soporte vital extracorpóreo para realizar los estudios preclínicos con un dispositivo de neuroimagen óptica para descifrar el eslabón perdido entre el daño cerebral celular y la unidad neurovascular durante la enfermedad aguda.

Fecha límite de presentación de ofertas: 31/03/22 12:00h

Correo de presentación de ofertas

Documentación


El material requerido en esta oferta es necesario para llevar a cabo el proyecto financiado por el Instituto Carlos III titulado Antioxidantes y neuroprotección en un modelo animal pediátrico de cirugía extracorpórea: nuevos horizontes terapéuticos para disminuir el riesgo de lesión cerebral, con número de expediente PI20/00298 y financiado con fondos europeos del programa FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental · CRETSAM (only in catalan)

RESOLUCIÓ DE FORMALITZACIÓ · Concurs de projectes per a la selecció de la proposta de projecte de reforma de l'Edifici Pujades del Parc Sanitari Sant Joan de Déu per a la implantació del centre CRETSAM, un centre destinat com a Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental per tal de potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Contracte

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ · Concurs de projectes per a la selecció de la proposta de projecte de reforma de l'Edifici Pujades del Parc Sanitari Sant Joan de Déu per a la implantació del centre CRETSAM, un centre destinat com a Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental per tal de potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Acta


CLOSE

Descripció: Concurs de projectes per a la selecció de la proposta de projecte de reforma de l’Edifici Pujades del Parc Sanitari Sant Joan de Déu per a la implantació del centre CRETSAM, un centre destinat com a Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental per tal de potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Data límit de presentació d'ofertes: 14/02/2022 14:00h

Correu de presentació d’ofertes

Documentació


L'objectiu del projecte és la reforma completa i total de les plantes 1a i 2a de l'Edifici Pujades, a l'entorn hospitalari del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat, on els grups de recerca de salut mental desenvolupen la seva activitat. Aquest centre pretén millorar el coneixement sobre els problemes de salut mental, les causes, el diagnòstic, el tractament, l'impacte social, i traslladar aquests avenços en el coneixement a millores en la prevenció i abordatge, per tal de millorar la salut i la qualitat de vida de la població.

 • Import concedit: 1.967.807 € (subvenció 50%)
 • Codi oficial: IU16-016625
 • Investigadors principals: Dr. Josep Maria Haro Abad

Consultoria per a la definició d'un catàleg de serveis especialitzats en l'àmbit de la involucració de pacient pediàtric

Licitació pública per a la contractació de serveis de consultoria per a la definició d'un catàleg de serveis especialitzats en l'àmbit de la involucració de pacient pediàtric ("patient involvement") en assajos clínics en el context de la xarxa europea "Conect4children (c4c)" (GA777389).

El proveïdor haurà d'analitzar la competència, definir serveis competitius en l'àmbit pediàtric i quantificar els costos de la seva execució amb el model de prestació de serveis establert en el projecte c4c.

Data de publicació de la licitació: 3 d'abril de 2022

Data límit de presentació d'ofertes: 14 d'abril de 2022

Contacte per a les empreses:

 • Les entitats interessades a presentar una oferta de serveis caldrà que contactin per correu electrònic per a requerir informació addicional per a preparar l'oferta de serveis amb el correu electrònic: begonya.nafria@sjd.es

Comprensión de la salud mental y la enfermedad en España: determinantes y trayectorias en una cohorte poblacional durante 9 años (only in spanish)

CLOSE

Descripción: El objeto de este contrato es la realización del trabajo de campo y recogida de datos del proyecto "Comprensión de la salud mental y la enfermedad en España: determinantes y trayectorias en una cohorte poblacional durante 9 años". (PI19/00103)

Fecha límite de presentación de ofertas: 28/02/2022 14:00h

Correo de presentación de ofertas:

Documentación