La Fundació / Portal de transparència

Perfil del contractant

La Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu  disposa d'un sistema de compra i contractació per garantir la lliure concurrència i la transparència en els seus processos, vetllant per tenir en compte dins el procés de valoració criteris de sostenibilitat, tant en política ambiental com social i econòmica.

Licitacions i contractacions de serveis

A continuació incloem la informació més rellevant de les licitacions obertes i les contractacions de serveis.

Co-creation of digital and collaborative resources · RESCCUE

RESCCUE4COVID busca una organització externa per desenvolupar els recursos col·laboratius i educatius a partir de les idees que es van generar en les sessions de co-creació.

CONTACTE PER A LES EMPRESES

Les propostes s'han d'enviar al següent correu: carlota.saumell@sjd.es     

Data límit de presentació d'ofertes: 31/05/2023

Reforma de la Llar Sant Joan de Déu: Un espai de referència per a l’atenció personalitzada al servei de la inclusió social a la Catalunya central (ampliació terminis)

Descripció: El projecte, consistent en la reforma parcial de la Llar Sant Joan de Déu a Manresa, situada al c/ Saleses 14-16 de Manresa, inclou actuacions a l'ala sud-oest i l'ala sud-est de la planta primera i l'ala sud-oest de la planta segona. Es tracta d'una remodelació dels espais interiors de l'edifici, que actualment s'utilitzen com habitacions individuals sense bany, amb l'objectiu principal de transformar-les en allotjaments dotacionals que siguin facilitadors de processos d'adquisició d'autonomia de les famílies i persones acollides.

El projecte estarà subvencionat, d'acord amb la RESOLUCIÓ DSO/2055/2022, de 28 de juny (Línia 1), pel Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU d'acord amb l'Ordre i, tant, les propostes del licitadors s'hauran d'ajustar als seus principis i objectius, tal i com es detalla al Plec de Clàusules Administratives que regeix la present licitació provada i que es pot trobar adjunt a continuació.

Codi expedient: DDS008/22/000220

Els criteris d'assignació del present concurs vinculats a aquesta subvenció han quedat definit en el document de "clàusules administratives"

Data límit de presentació d'ofertes: dilluns 29 de maig de 2023, 17:00h

Lloc i horari de presentació d'ofertes: Dependències de la Fundació Germà Tomàs Canet, localitzades al carrer Sant Benito Menni, 2, C.P. 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00, i dilluns i dimecres de 15:00 a 17:00. Planta baixa Edifici Sant Agustí dins del recinte del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.

Documentació adjunta:

Objectiu: l'objectiu és la creació d'un espai de referència per a una atenció personalitzada al servei de la inclusió social a la Catalunya Central per a persones i famílies que es troben en situació d'exclusió residencial i sense llar.

Els vectors dels projectes són:

 • Reorganitzar els espais residencials per obtenir allotjaments dotacionals de diferent composició per donar acollida a famílies de diferent nombre d'usuaris/es.
 • Mantenir un reduït nombre d'habitacions individuals per a persones que són dependents.
 • Millorar les condicions de l'envolupant, afegint un trasdossat amb aïllament per la part interior de les àrees d'actuació.

Resum

 • Codi: DDS008/22/000220
 • Títol: Contractació privada de les obres de la Llar Sant Joan de Déu: un espai de referència per a l'atenció personalitzada al servei de la inclusió social a la Catalunya central.
 • Import total: 1.261.183,31.€
 • Període d'execució: 20 de juny de 2023 a 15 de desembre de 2023.

Construcció d'una sala blanca teràpia gènica – PIVIT (IU16-016824)

Acta de valoració de les ofertes de la licitació “Realització de les obres del Pediatric Infrastructures for Viral Therapy (PIVIT) a la planta 0 del nou Pediatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu”.

Acta


Descripció: Contractació privada de les obres dels laboratoris de producció de teràpies avançades a la planta 0 del nou Pediatric Cancer Center Barcelona.  Aquesta obra inclou la realització de les obres del Pediatric Infrastructures for Viral Therapy (PIVIT), projecte amb número d'expedient "IU16-016824" cofinançat pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Convocatòria EMC/954/2019, de 9 d'abril, per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D.

Els criteris d'assignació del present concurs vinculats a aquesta subvenció han quedat establerts en el Quadre de característiques i el plec de clàusules administratives. 

(IU16-016824)

Data límit de presentació d'ofertes: 27/01/2023 13:00h

Correus de presentació d'ofertesesther.cabane@sjd.es i daniel.ibarz@sjd.es

Documentació


L'objectiu principal d'aquest projecte és disposar de les condicions de producció de vectors lentivirals per a ser emprat en condicions terapèutiques, en especial en l'objectiu d'Immunoteràpia en pacients pediàtrics. A més de l'objectiu principal que es focalitza en pacients pediàtrics i en la capacitat de disposar dels mitjans de producció de virus, el projecte aborda altres reptes: (1) disposar de capacitat de producció cel·lular, en concret en relació a la manufactura de CARTs per a IT i (2) dotar a la instal·lació de capacitat productiva variable, incloent teràpia cel·lular.

 • Codi: IU16-016824
 • Títol: Construcció d’una sala blanca teràpia gènica – PIVIT
 • Despesa subvencionable total: 1.795.529,00 €
 • Ajut concedit: 897.764,50 € 
 • Període d’execució: 01/01/2020-30/06/2023
 • Investigadors principals: Dr. Manel Juan i Dra. Laia Alsina

4localHealth · Desenvolupament eines d'IA i segmentació

Dins del marc del projecte 4localHealth l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona obre el període de presentació de pressuposts per un servei de Desenvolupament eines d'IA i segmentació.

Una eina (software) de segmentació i caracterització dels teixits estudiats per diferents tècniques d'imatge mèdica (TC i/o RM). Aquesta eina ha de permetre comparar les dades extretes de la imatge mèdica en els diferents estudis (estudis diferents o únics, amb seqüències temporals).

El pressupost destinat a aquesta partida és de 10.000 €

CONTACTE PER A LES EMPRESES

 • Dr. Josep Munuera del Cerro · Cap de Servei Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona josep.munuera@sjd.es
 • Ángeles Molina Baena · Tècnic de l'Àrea de Promoció i Gestió de Recerca de la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu angeles.molina@sjd.es

Data límit de presentació d'ofertes: 15 dies a partir del 07/12/2022

Aquestes compres s'inclouen dins de l'actuació 1 "Millora en l'atenció pediàtrica basada en el big data de la imatge mèdica d'obtenció, processament i emmagatzematge de les mostres i dades derivades de pacients" del projecte 4LOCALHEALTH.


SOBRE EL PROJECTE 4LOCALHEALTH

El projecte té com a reptes la millora de la innovació assistencial i les infraestructures necessàries, específicament en el camp de l'atenció pediàtrica, entre els quals hi ha millorar el diagnòstic per la imatge que permetrà fer un salt endavant en la medicina personalitzada.

Actualment, el diagnòstic per la imatge té grans limitacions pel que fa a la quantificació de les dades, per aquest motiu disposar de dades estandarditzades i quantificables permetrà prendre decisions més argumentades i personalitzades, i com a última instància tindrà un impacte directe en la salut dels infants.

A través d'aquest projecte, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona crearà un gran repositori d'imatges mèdiques tractades que permetrà donar resposta a les diferents necessitats clíniques de l'hospital: pronòstic, planificació quirúrgica, cribatge, etc.

Aquest contracte és cofinançat en el marc de l'operació PR15-019756 - Node d'imatge computacional pediàtrica (PEDIATRIC_ICON) del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 4locaLHealth de la convocatòria PRE/161/2019, d'1 d'agost, modificada per l'Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre, amb una subvenció d'un 50% de la despesa elegible amb càrrec al pressupost de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El projecte s'emmarca en l'estratègia RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació.

Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental · CRETSAM (Realització de les obres d'execució)

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ · Execució dels lots 1 i 2 de les obres de Reforma de l'Edifici Pujadas del PSSJD per a la implantació del CRETSAM Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental.

Acta


OFERTA FINALITZADA

Descripció: Realització de les obres d'EXECUCIÓ DELS LOTS 1 I 2 DE LES OBRES DE REFORMA DE L'EDIFICI PUJADAS DEL PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU PER A LA IMPLANTACIÓ DEL "CRETSAM" CENTRE DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA EN SALUT MENTAL.

Data límit de presentació d'ofertes: abans de les 14:00 del dia 17 d'octubre de 2022

Documentació:

Arxiu comprimit amb tota la documentació


L'objectiu del projecte és la reforma completa i total de les plantes 1a i 2a de l'Edifici Pujades, a l'entorn hospitalari del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat, on els grups de recerca de salut mental desenvolupen la seva activitat. Aquest centre pretén millorar el coneixement sobre els problemes de salut mental, les causes, el diagnòstic, el tractament, l'impacte social, i traslladar aquests avenços en el coneixement a millores en la prevenció i abordatge, per tal de millorar la salut i la qualitat de vida de la població.

 • Import concedit: 1.967.807 € (subvenció 50%)
 • Codi oficial: IU16-016625
 • Investigadors principals: Dr. Josep Maria Haro Abad

Factores sociales, de estilo de vida, comorbilidad física y factores genéticos como causas de depresión en una población envejecida (PI19/00088)

L’objecte d’aquest contracte és la realització del treball de camp i la recollida de dades del projecte "Factores sociales, de estilo de vida, comorbilidad física y factores genéticos como causas de depresión en una población envejecida" (PI19/00088).

CONTACTE PER A LES EMPRESES

Les propostes s’han d’enviar als següents correus: josepmaria.haro@sjd.es, beatriz.olaya@sjd.es i joan.domenech@sjd.es

Data límit de presentació d'ofertes: 19/12/2022

Documentació associada

4localHealth · Presentació de pressuposts per a tres compres d'equipaments

OFERTA FINALITZADA

PLATAFORMA D'EMMAGATZEMATGE DE DADES

Una plataforma pròpia o una solució per a l'emmagatzematge de dades primàries de recerca o secundàries, generades a partir del processament de la imatge o dels algoritmes específics.

El pressupost destinat a aquesta partida és de 12.400 €

SERVEI D'INTEGRACIÓ

Una proposta d'integració de plataformes cloud i eines pròpies de desenvolupament d'algorismes d'IA amb les bases de dades disponibles a l'Hospital per a la recerca en imatge mèdica. Hauria d'incloure tant el suport tècnic com les necessitats tecnològiques per portar a terme la mateixa.

El pressupost destinat a aquesta partida és de 25.000 €

DESENVOLUPAMENT EINES D'IA I SEGMENTACIÓ

Una plataforma de software que permeti el desenvolupament propi d'algorismes d'IA en base a diferents tècniques d'imatge médica (rx. simple, TC, etc.). L'objectiu és desenvolupar el pipeline d'algorismes per a l'estudi de les malalties cardíaques, oncològiques i vasculars.

El pressupost destinat a aquesta partida és de 32.000 €

CONTACTE PER A LES EMPRESES

 • Dr. Josep Munuera del Cerro · Cap de Servei Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 
 • Ángeles Molina Baena · Tècnic de l'Àrea de Promoció i Gestió de Recerca de la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu

Data límit de presentació d'ofertes: 15 dies a partir del 02/11/2022

Aquestes compres s'inclouen dins de l'actuació 1 "Millora en l'atenció pediàtrica basada en el big data de la imatge mèdica d'obtenció, processament i emmagatzematge de les mostres i dades derivades de pacients" del projecte 4LOCALHEALTH.


SOBRE EL PROJECTE 4LOCALHEALTH

El projecte té com a reptes la millora de la innovació assistencial i les infraestructures necessàries, específicament en el camp de l'atenció pediàtrica, entre els quals hi ha millorar el diagnòstic per la imatge que permetrà fer un salt endavant en la medicina personalitzada.

Actualment el diagnòstic per la imatge té grans limitacions pel que fa a la quantificació de les dades, per aquest motiu disposar de dades estandarditzades i quantificables permetrà prendre decisions més argumentades i personalitzades, i com a última instància tindrà un impacte directe en la salut dels infants.

A través d'aquest projecte, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona crearà un gran repositori d'imatges mèdiques tractades que permetrà donar resposta a les diferents necessitats clíniques de l'hospital: pronòstic, planificació quirúrgica, cribatge, etc.

Aquest contracte és cofinançat en el marc de l'operació PR15-019756 - Node d'imatge computacional pediàtrica (PEDIATRIC_ICON) del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 4locaLHealth de la convocatòria PRE/161/2019, d'1 d'agost, modificada per l'Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre, amb una subvenció d'un 50% de la despesa elegible amb càrrec al pressupost de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El projecte s'emmarca en l'estratègia RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació.

Sistema de ayuda a la decisión clínica para la evaluación y predicción de enfermedad vascular cerebral pediátrica: Radiómica a partir de RM vascular e Inteligencia Artificial (Vasculómica)

OFERTA FINALITZADA

Descripció: Dins del marc del projecte Sistema d’ajuda a la decisió clínica per a l’avaluació i predicció de malaltia vascular cerebral pediàtrica: Radiòmica a partir de RM vascular i Intel·ligència Artificial (Vasculómica) la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu obre el període de presentació de pressupostos per a la contractació de Serveis dirigits a empreses.

La Fundació de Recerca Sant Joan de Déu busca empreses que ofereixin la programació d'una plataforma que permeti analitzar estudis i integrar algoritmes d'intel·ligència artificial per al processament de la imatge mèdica d'angioRM.

El pressupost destinat a aquesta partida és de 55.000,00 €, on s’ha d’incloure el cost del software i del seu manteniment durant dos anys.

Data límit de presentació d'ofertes: 15 dies a partir del 07/09/2022

Contacte per a les empreses:

 • Josep Munuera del Cerro · Cap de Servei Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Àrea de Recerca, Innovació i Qualitat josep.munuera@sjd.es
 • Ángeles Molina Baena · Tècnic de l'Àrea de Promoció i Gestió de Recerca de la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu angeles.molina@sjd.es

Sobre el projecte

El projecte té com a repte desenvolupar una plataforma d’ajuda a la presa de decisió clínica mitjançant l’obtenció de dades quantitatives obtingudes a partir d’imatge d’angioRM.

El contracte de serveis està subvencionat per l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII), mitjançant el projecte PI20/00296, modalitat Projectes d'Investigació en Salut de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020 i Fons Europeus de Desenvolupament Regional, Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya 2014-2020 i cofinançat per la Unió Europea (a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional i del Fons Social Europeu).

Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental · CRETSAM (Concurs de projectes per a la selecció de la proposta)

RESOLUCIÓ DE FORMALITZACIÓ · Concurs de projectes per a la selecció de la proposta de projecte de reforma de l'Edifici Pujades del Parc Sanitari Sant Joan de Déu per a la implantació del centre CRETSAM, un centre destinat com a Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental per tal de potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Contracte

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ · Concurs de projectes per a la selecció de la proposta de projecte de reforma de l'Edifici Pujades del Parc Sanitari Sant Joan de Déu per a la implantació del centre CRETSAM, un centre destinat com a Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental per tal de potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Acta


OFERTA FINALITZADA

Descripció: Concurs de projectes per a la selecció de la proposta de projecte de reforma de l'Edifici Pujades del Parc Sanitari Sant Joan de Déu per a la implantació del centre CRETSAM, un centre destinat com a Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental per tal de potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Data límit de presentació d'ofertes: 14/02/2022 14:00h

Correu de presentació d'ofertes

Documentació


L'objectiu del projecte és la reforma completa i total de les plantes 1a i 2a de l'Edifici Pujades, a l'entorn hospitalari del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat, on els grups de recerca de salut mental desenvolupen la seva activitat. Aquest centre pretén millorar el coneixement sobre els problemes de salut mental, les causes, el diagnòstic, el tractament, l'impacte social, i traslladar aquests avenços en el coneixement a millores en la prevenció i abordatge, per tal de millorar la salut i la qualitat de vida de la població.

 • Import concedit: 1.967.807 € (subvenció 50%)
 • Codi oficial: IU16-016625
 • Investigadors principals: Dr. Josep Maria Haro Abad

Consultoria per a la definició d'un catàleg de serveis especialitzats en l'àmbit de la involucració de pacient pediàtric

Licitació pública per a la contractació de serveis de consultoria per a la definició d'un catàleg de serveis especialitzats en l'àmbit de la involucració de pacient pediàtric ("patient involvement") en assajos clínics en el context de la xarxa europea "Conect4children (c4c)" (GA777389).

El proveïdor haurà d'analitzar la competència, definir serveis competitius en l'àmbit pediàtric i quantificar els costos de la seva execució amb el model de prestació de serveis establert en el projecte c4c.

Data de publicació de la licitació: 3 d’abril de 2022

Data límit de presentació d'ofertes: 14 d’abril de 2022

Contacte per a les empreses:

 • Les entitats interessades a presentar una oferta de serveis caldrà que contactin per correu electrònic per a requerir informació addicional per a preparar l'oferta de serveis amb el correu electrònic: begonya.nafria@sjd.es

Antioxidantes y neuroprotección en un modelo animal pediátrico de cirugía extracorpórea: nuevos horizontes terapéuticos para disminuir el riesgo de lesión cerebral · PI20/00298

OFERTA FINALITZADA

Descripció: Oferta per a la compra d’una màquina de suport vital extracorporeo per a realitzar estudis preclínics amb un dispositiu de neuroimatge òptica per desxifrar l’eslavó perdut entre el dany cerebral cel·lular i la unitat neurovascular durant la malaltia aguda.

Data límit de presentació d'ofertes: 31/03/22 12:00h

Correu de presentació d'ofertes

Documentació


El material requerit en aquesta oferta és necessari per dur a terme el projecte finançat per l’Institut Carlos III titulat Antioxidantes y neuroprotección en un modelo animal pediátrico de cirugía extracorpórea: nuevos horizontes terapéuticos para disminuir el riesgo de lesión cerebral, amb número d’expedient PI20/00298 i finançat amb fons europeus del programa FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

Comprensión de la salud mental y la enfermedad en España: determinantes y trayectorias en una cohorte poblacional durante 9 años

OFERTA FINALITZADA

Descripció: L’objecte d’aquest contracte és la realització del treball de camp i recollida de dades del projecte "Comprensión de la salud mental y la enfermedad en España: determinantes y trayectorias en una cohorte poblacional durante 9 años". (PI19/00103)

Data límit de presentació d'ofertes: 28/02/2022 14:00h

Correu de presentació d'ofertes:

Documentació